REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Rehabilitacja RehAB Arkadiusz Bienias, w Warszawie ul. Myśliborska 85/U1

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Rehabilitacja RehAB Arkadiusz Bienias, działa w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

2) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

3) ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty;

4) Regulaminu organizacyjnego.

 • 2. Rehabilitacja RehAB Arkadiusz Bienias z siedzibą w Warszawie, przy ul. Myśliborskiej 85/U1, działa na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, Nr księgi rejestrowej: 000000253588, organ rejestrowy: Wojewoda Mazowiecki.
 • 3. Rehabilitacja RehAB Arkadiusz Bienias posiada wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Leczniczej, NIP: 1181930788 , REGON: 141785753.
 • 4. Podmiot leczniczy wykonuje swoją działalność leczniczą w zakładzie leczniczym Rehabilitacja RehAB.
 • 5. Siedzibą podmiotu leczniczego jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Myśliborska 85/U1, 03-185 Warszawa.
 • 6. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia mieszczące się pod adresem:

1) ul. Myśliborska 85/U1, 03-185 Warszawa;

2) oraz miejsce przebywania pacjenta w czasie świadczenia usług z zakresu rehabilitacji w warunkach domowych.

II. CEL, RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 • 7. 1. Celem Rehabilitacja RehAB jest prowadzenie działalności leczniczej w zakresie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia, w szczególności poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia Pacjentom niewymagającym opieki stacjonarnej i całodobowej.

2. Podmiot leczniczy udziela świadczeń w rodzaju:

1) rehabilitacja ambulatoryjna;

2) rehabilitacja w domu pacjenta;

3) rehabilitacja medyczna;

4) fizjoterapia.

3. Świadczenia zdrowotne udzielanie są w szczególności w zakresie:

1) pediatrii;

2) wad postawy, skoliozy;

3) chorób nerwowo-mięśniowych;

4) ortopedii;

5) neurologii;

 6) geriatrii;

 7) onkologii;

8) stomatologii;

9) uroginekologii.

4. Ponadto w placówce:

1) prowadzone są czynowości z zakresu osteopatii;

2) dokonuje się doboru wkładek ortopedycznych;

3) dobieranie do potrzeb pacjentów wyrobów medycznych.

5. Dodatkowo w Rehabilitacja RehAB:

1) prowadzona jest działalność polegająca na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku;

2) wydawane są opinie odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;

3) naucza się Pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności – w zakresach określonych w ust. 3.

 6. Szczegółowy zakres świadczonych usług znajduje się na stronie www.rehabilitacjarehab.pl w zakładce „Usługi”.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ZAKŁADU LECZNICZEGO

 • 8. W podmiocie leczniczym funkcjonuje jednostka organizacyjna Rehabilitacja RehAB (01 – V cz. wg systemu kodów resortowych).
 • 9. 1.Do zadań jednostki organizacyjnej należą w szczególności:

1) realizacja świadczeń zdrowotnych;

2) inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań Rehabilitacja RehAB;

3) prowadzenie baz danych niezbędnych do wykonywania działalności leczniczej;

4) przestrzeganie przepisów RODO;

5) rozpatrywanie spraw Pacjentów;

6) realizacja zadań przypisanych podmiotom leczniczym;

7) przechowywana jest dokumentacja pracownicza;

8) sporządzane są raporty i statystyki, zlecone i wynikające z odrębnych przepisów;

9) opracowywane są projekty odpowiedzi na pisma zewnętrzne, w tym pisma organów administracji publicznej.

 • 10. 1. Zakres czynności Pracowników określa umowa o pracę albo zlecenie oraz wykaz obowiązków.

 2. Zakres czynności osób współpracujących określa umowa o współpracę.

3. Pracownicy i osoby współpracujące obowiązane są współdziałać w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego działania i udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym.

 • 11. W ramach jednostki organizacyjnej Rehabilitacja RehAB prowadzony jest monitoring pomieszczenia ogólnodostępnego. Kamera rejestruje obraz i dźwięk w miejscach ogólnodostępnych.
 • 12. Podmiotem kieruje i reprezentuje na zewnątrz właściciel.

IV. ORGANIZACJA I PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 • 13. 1. Rehabilitacja RehAB organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający Pacjentom najdogodniejszą formę, uwzględniając wymogi określone przepisami prawa, w szczególności w zakresie przestrzegania praw pacjenta, oraz zasady wynikające z procedur i standardów medycznych.

2. Rehabilitacja RehAB, Pracownicy i osoby współpracujące zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z Pacjentem uzyskanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

a) poniedziałek – piątek 10:00 – 20:00;

b) sobota 10:00 – 14:00.

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach określonych w ust. 2, w terminie i czasie wcześniej ustalonym z Rejestracją.

 • 14. 1. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani na pierwszą wizytę za pośrednictwem Rejestracji według kolejności zgłoszenia:

1) osobistego;

2) telefonicznego – dane do kontaktu dostępne są na stronie www.rehabilitacjarehab.pl  w  zakładce „Kontakt”;

3) mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. W czasie rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać następujące dane, wymagane art. 25 ustawy o prawach pacjenta:

1) nazwisko i imię (imiona);

2) datę urodzenia;

3) adres miejsca zamieszkania;

4) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

5) w przypadku gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

3. Dodatkowo Pacjent informuje o rodzaju choroby, o ile informacja ta jest niezbędna do wybrania adekwatnego specjalisty. W przypadku konieczności dokonania zmiany fizjoterapeuty dokonuje tego Rejestracja, zgodnie z przekazanymi zaleceniami.

 • 15. 1. Kolejna wizyta umawiana jest w Rejestracji.

2. W przypadku niemożliwości realizacji ustalonej wizyty, Rehabilitacja RehAB zobowiązuje się do wyznaczenia kolejnej wizyty w najbliższym możliwym terminie.

 • 16. 1. Przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego poprzedza wyrażenie zgody przez Pacjenta, w tym Pacjenta małoletniego, który ukończył 16 lat.

2. Pacjent, w tym małoletni po ukończeniu 16 roku życia, ma prawo do uzyskania wszelkich informacji umożliwiających podjęcie świadomej zgody na świadczenie.

3. Udzielanie informacji innym osobom może mieć miejsce wyłącznie za zgodą Pacjenta.

 • 17. 1. Pacjent do momentu ukończenia 18 roku życia korzysta ze świadczeń zdrowotnych jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.

2. Pacjent może być przyjęty na planową wizytę w obecności opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to zgodę w formie pisemnej.

3. Pacjent pomiędzy 16 a 18 rokiem życia może być przyjęty bez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, o ile przedstawiciel ustawowy wyrazi na to pisemną zgodę.

 • 18. 1. Pacjent zobowiązany jest do udzielenia pełnych i wyczerpujących informacji, w szczególności o przeciwwskazaniach lub innych okolicznościach mogących mieć wpływ na planowaną terapię. Pacjent obowiązany jest również do poinformowania o zasięgniętych opiniach u innych specjalistów, o ile jest to niezbędne do realizacji terapii.

2. Przed przystąpieniem do terapii Rehabilitacja RehAB przeprowadza wywiad oraz wstępne badania funkcjonalne, które podlega wpisowi w dokumentacji medycznej Pacjenta. Prowadzący wywiad i badanie z ramienia Rehabilitacja RehAB, określa cel terapii optymalny dla Pacjenta oraz metodykę procesu terapeutycznego, dążąc do maksymalnej poprawy stanu zdrowia Pacjenta, oraz jego sprawności psychoruchowej.

3. Terapia prowadzona jest w trakcie całego procesu, od pierwszej do ostatniej wizyty. Pacjentowi przysługuje prawo czynnego udziału zarówno w określaniu celu terapii, jak i metodyki jej prowadzenia.

4. Planując terapię uwzględnia się wszelkie uwagi i sugestie pacjenta dotyczące stanu jego zdrowia, sprawności psychomotorycznej oraz dokumentację medyczną przedstawioną przez Pacjenta.

 • 19. 1. W uzasadnionych przypadkach Pacjent zostanie poinformowany o konieczności wykonania dodatkowych badań, w tym konieczności przeprowadzania pogłębionej diagnostyki lekarskiej.

2. Pacjent zobowiązany jest do poddania się badaniu innego specjalisty, jeżeli zdaniem Rehabilitacja RehAB badanie to jest niezbędne dla dalszego prawidłowego realizowania celu terapii.

3. W przypadku odmowy wykonania badania, zatajenia jego wyników, bądź korzystania przez Pacjenta równolegle z terapii w innym ośrodku bez powiadomienia o tym fakcie Rehabilitacja RehAB zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuacji prowadzenia Pacjenta.

 • 20. W uzasadnionych przypadkach specjalista może zwrócić się do Pacjenta z prośbą o możliwość wykonania zdjęcia albo nagrania procesu leczenia.
 • 21. Prawa pacjenta:

1. Pacjentom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych w Podmiocie Leczniczym przysługują prawa określone w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U.2009 r., nr 52, poz. 417 z późn. zm.).

 • 22. Do obowiązków Pacjenta należy:

1) przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego;

2) przestrzeganie zakazów i wytycznych określonych w podmiocie;

3) nie przekraczanie obszarów wydzielonych wyłącznie dla Rehabilitacja RehAB, w tym Rejestracji;

4) przestrzeganie zasad higieny osobistej;

5) szanowanie mienia Rehabilitacja RehAB.

2. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu medycznego. Zabrania się prowadzenia rozmów telefonicznych w czasie wizyt.

3. Za zgodą osoby udzielającej świadczenie możliwe jest nagrywanie lub robienie zdjęć przez Pacjenta albo jego opiekuna.

V. ZASADY PROWADZENIA ORAZ OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 • 23. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w sposób zapewniający ochronę i poufność danych oraz dostęp wyłącznie dla osób uprawnionych /upoważnionych.
 • 24. Podmiot zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.
 • 25. 1. Dokumentacja medyczna wydawana jest na wniosek Pacjenta w ciągu 7 dni.

2. Rehabilitacja RehAB nie pobiera opłaty za wydanie dokumentacji medycznej.

3. Na wniosek Pacjenta możliwe jest przesyłanie dokumentacji drogą elektroniczną.

VI. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 • 26. 1. Świadczenia zdrowotne udzielane w Rehabilitacja RehAB są dla Pacjenta odpłatne i nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne dostępna jest na stronie www.rehabilitacjarehab.pl w zakładce „Cennik”. Informację na ten temat można też uzyskać w podmiocie leczniczym.

3. Opłata uiszczana jest przed wizytą. W przypadku zakupu pakietu opłata uiszczana jest z góry. Pacjent otrzymuje dowód wpłaty.

4. Opłata za świadczenia możliwa jest gotówką lub kartą w Rejestracji albo przelewem – na podstawie wystawionej przez Rehabilitacja RehAB  faktury.

5. Zwrot środków za opłacone, a niedoszłe do skutku wizyty następuje na podstawie paragonu, faktury.

6. Za zrealizowane, odbyte i opłacone przez Pacjenta wizyty fizjoterapeutyczne, zwrot opłat nie jest możliwy.

 • 27. W przypadku braku zapłaty za kolejne etapy terapii Rehabilitacja RehAB może odmówić wykonania dalszych działań związanych z terapią Pacjenta.
 • 28. 1. W przypadkach losowych, środki wpłacone przez Pacjenta, a niewykorzystane w trakcie terapii mogą być zwrócone osobom upoważnionym, rodzinie lub opiekunom Pacjenta.

2. Pacjent może odwołać wizytę bez żadnych konsekwencji:

a) w dni powszechne – do godziny 20.00 w dniu poprzedzającym wizytę;

b) w dni poświąteczne – do godziny 10:00 w dniu wizyty.

3. W przypadku nieodwołania wizyty i nie przybycia na umówiony termin, z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, Rehabilitacja RehAB obciąża Pacjenta opłatą w wysokości 50% opłaty za świadczenie określone zgodnie z Cennikiem, o którym mowa w § 26 ust. 2, a w przypadku pakietu – Rehabilitacja RehAB pobiera opłatę tak, jakby wizyta doszła do skutku.

 • 29. 1. Po wykupieniu pakietu Rehabilitacja RehAB może zwrócić środki za wykupione i niewykorzystane wizyty. Dokonując rozliczenia Rehabilitacja RehAB nie uwzględnia zniżek i rabatów, jakie były przyznane Pacjentowi z tytułu wykupu karnetu.

2. Opłacony pakiet musi zostać wykorzystany w ciągu 6 miesięcy od zakupu chyba, że rehabilitacja wymaga dłuższego okresu czasu. W takim wypadku przerwa w rehabilitacji (czas pomiędzy ostatnim zabiegiem a kolejnym) nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

3. Zwrot środków następuje w ciągu 7 dni.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 30. 1. Skargi i zastrzeżenia mogą być zgłaszane:

a) ustnie – do kierownika jednostki;

b) pisemnie – na adres określony w § 6;

c) w drodze mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem „SKARGA”.

2. Skargi i zastrzeżenia rozpatrywane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni i załatwiane są w formie tożsamej, jak złożona skarga (ustnie, pisemnie albo w drodze mailowej), chyba że Pacjent wniesie o odpowiedź w innej formie.

 • 31. Pacjent ma prawo do złożenia skargi do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
 • 32. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy ogólne, w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.